Polityka prywatności

Polityka Prywatności RODO

Od dnia 25 maja 2018r. obowiązuje Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE określane jako RODO. Ponieważ zależy nam na tym aby mieli Państwo kompletną wiedzę i komfort korzystania z naszego serwisu, dlatego poniżej zamieszczamy informację o zasadach przetwarzania danych przez American Horses – serwis internetowy – wypożyczalnia samochodów.

I. Administrator danych osobowych

Kto odpowiada za Państwa dane osobowe?

Przekazane przez Państwa dane osobowe są współadministrowane przez:

• hekko.pl Firmę H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829, NIP:7822622168, REGON: 364261632

• Krystian Konrad (American Horses) z siedzibą w Łodzi, ul Wojska Polskiego 96/33, 91-809.

Współadministrowanie odbywa się na mocy regulacji wynikających z Art. 26 Ust. 1 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych), i spowodowane jest faktem, iż podmioty te wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych.

II. Zasady ogólne przetwarzania danych osobowych

Gdzie przechowujemy Państwa dane?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, współadministratorzy stosują Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Kto ma dostęp do Państwa danych?

Państwa dane mogą być udostępniane jedynie w ramach podmiotów wchodzących w skład współadministrowania. Oznacza to, że nigdy nie przekazujemy Państwa danych, nie sprzedajemy ich, ani nie wymieniamy z innymi podmiotami w celach marketingowych. W wybranych przypadkach dane przekazujemy wybranym podmiotom zewnętrznym jedynie w ramach realizacji usług, które zostały przez nas zdefiniowane i w zakresie, jaki obejmują podpisane przez nas umowy powierzenia przetwarzania. Państwa dane mogą być udostępnione organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom  trzecim gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem (np. organom podatkowym i organom ścigania) należnym doradcom zewnętrznym( np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Jakie dane przetwarzamy?

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer PESEL, adres e-mail, nazwa firmy, numer NIP, numer dowodu osobistego, numer paszportu, numer prawa jazdy.

W jakim celu gromadzimy Państwa dane?

W celu zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz m.in. ; rezerwacji najmu samochodu, realizacji płatności, obsługi klienta oraz prowadzenia korespondencji.

III. Państwa prawa w kontekście RODO

Jakie prawa przysługują państwu w świetle przepisów RODO?

Prawo dostępu do danych

W każdej chwili mają Państwo prawo zażądać informacji o tym, które z Państwa danych osobowych przechowujemy. W tym celu proszę kontaktowa się z nami, pisząc na adres kontakt@americanhorses.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 504171142 a my przekażemy te informacje w wiadomości e-mail.

Prawo do przenoszenia danych

Gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub zawartej umowy, manie Państwo prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Państwa lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych

Prawo do poprawienia lub uzupełnienia Państwa danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych

W każdej chwili macie Państwo prawo usunąć przetwarzane przez nas wasze dane osobowe, z wyjątkiem następujących sytuacji:

• Jest otwarte zlecenie najmu, które nie zostało jeszcze zrealizowane lub zostało zrealizowane częściowo

• Istnieją wobec nas nieuregulowaną należność, niezależnie od metody płatności

• jeśli dokonaliście Państwo jakikolwiek zakupów, zachowamy dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu

Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie swoich danych, w zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes współadministratorów. Wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Państwa interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni

Macie Państwo prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego. Możecie Państwo zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

•  wysyłając e-mail pod adres kontakt@americanhorses.pl  z żądaniem zaprzestania czynności marketingowych.

Prawo do ograniczenia

Macie państwo prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych pod następującymi warunkami:

• jeśli nie zgodzicie się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu współadministratorów, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes;

• jeśli zgłosicie, że Państwa dane osobowe są niepoprawne, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności;

• jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możecie Państwo nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania państwa danych osobowych;

• jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia. Krystian Konrad, jako administrator danych osobowych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań w tym temacie lub wykonywania praw w zakresie prywatności prosimy o kontakt na adres kontakt@americanhorses.pl lub telefonicznie na numery: 504171142.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji powyższej informacji zgodnie z obowiązującym prawem, w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzonych zmianach.